Regler i Glaskogen naturreservat

Vi har alla ett gemensamt ansvar att bevara naturen i befintligt skick. Därför finns det regler som måste följas när man vistas i naturreservatet.

Förutom Glaskogens reservatsbestämmelser måste även allemansrättens möjligheter och skyldigheter beaktas. Reservatsbestämmelserna gäller dock alltid före allemansrätten.

Terrängkörningslagen gäller i alla lägen. Det är inte tillåtet att köra i terräng med alla slags motorfordon som bland annat husvagn och husbil. Praktiskt taget all naturmark är terräng i lagens mening. Förutom ”skog och mark” räknas även stränder, hagar, parkmark och gräsmattor som terräng.

Och tänk alltid på: lämna inga spår!

Reservatsbestämmelser

I reservatet är det förbjudet att:

 • släppa lös hund eller annat husdjur,
 • ta med husdjur till badstrand,
 • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet t.ex. genom att uppehålla sig vid bo,
 • olovligen döda, jaga, fånga eller skada djur,
 • föra bort ägg eller bo,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats. Gaskök eller liknande får dock användas vid rastplats, P-plats och campingplats.
 • tälta mer än två dygn i sträck utan markägares tillstånd, annat än på allmän campingplats,
 • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat,
 • hindra eller störa pågående jord- och skogsbruk på vägar eller ute i markerna,
 • framföra båt med högre fart än sju knop; förbudet gäller ej centrala delen av sjön Stora Gla.
 • Utan tillstånd av länsstyrelsen är det förbjudet att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allt fiske inom området kräver fiskekort och det är endast tillåtet att fiska i sjöarna.

Alla strömmande vatten är belagda med fiskeförbud.


Allemansrätten

Det här får du göra i den svenska naturen:

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära bostadshus.
 • Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Tälta något dygn i naturen. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland, men inte nära bostadshus.
 • Plocka blommor, bär och svamp.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda. Fråga din kommun vad som gäller. Du är alltid ansvarig för din eld och att du inte skadar natur eller egendom.

För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska skada djur och natur behöver vi tänka på några saker:

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för att fiska med metspö, kastspö vid kusten.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

Eldning i området

 • Det är endast tillåtet att elda vid de numrerade iordningställda eldstäderna vid vindskydden och rastplatserna.
 • Kontrollera att elden med all glöd är helt släckt när du lämnar den. Du eldar alltid på eget ansvar. det är också ditt ansvar att ta reda om det råder eldningsförbud i området. Då får du inte heller elda i eldstäderna.
 • Kasta aldrig en glödande tändsticka, cigarettfimp eller pipstopp på marken. Glöden kan ligga och pyra länge innan den flammar upp. Kasta heller aldrig glasflaskor. Glas kan fokusera solstrålarna så att skogsbrand uppkommer. Glassplitter är också farligt för djuren och kan skada dem allvarligt.

Mer information om eldningsförbud hittar du på vårt Infocenter, Länsstyrelsen, SMHI eller genom att ladda hem appen Brandrisk ute.

Flaggan nedanför symboliserar totalt eldningsförbud. Den visar att brandrisken är mycket stor och att det inte är tillåtet att elda när den är hissad.

Glaskogen utsikt Sundsudden